مرور برچسب

فایل صوتی دعای ندبه

دعای ندبه

دعای نُدبه , دعای ندبه را اولین بار محمد بن جعفر مشهدی در کتاب المزار الکبیر نقل کرده و سپس سید ابن طاووس