دانلود مجموعه کامل اذان

دانلود مجموعه کامل اذان ها + مجموعه کامل اذان مؤذن زاده اردبیلی
 برای دانلود کردن فایل های صوتی، روی نام کلیک راست نموده و  گزینه …Save link As را انتخاب نمایید.
ردیف موضوع حجم
(KB)
۱ دانلود اذان شهید ید الله ابراهیمی کچویی ۳,۱۴۴
۲ اذان حجه الاسلام والمسلمین حمید اسماعیل پور ۱,۳۵۹
۳ دانلود اذان سلیم موذن زاده ی اردبیلی ۱ ۱,۴۶۷
۴ دانلود اذان سلیم موذن زاده ی اردبیلی ۲ ۱,۹۵۷
۵ دانلود اذان مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی ۱ ۳۲۵
۶ دانلود اذان مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی ۲ ۱,۰۸۳
۷ دانلود اذان مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی ۳ ۱,۲۴۳
۸ دانلود اذان کریم منصوری ۱,۱۲۴
۹ دانلود اذان راغب مصطفی غلوش ۱,۳۸۷
۱۰ دانلود اذان حسین صبحدل ۱,۰۶۸
۱۱ دانلود اذان مرحوم آقاتی ۱,۱۰۳
۱۲ دانلود اذان عبدالباسط ۱,۰۲۱
۱۳ دانلود اذان منشاوی ۱,۱۰۸
۱۴ دانلود اذان عبدالنعم طوخی ۱,۳۶۳
۱۵ دانلود اذان شعیشع ۱,۱۷۳
۱۶ دانلود اذان شحات انور ۲۲۹
۱۷ دانلود اذان نقشبندی ۶۳۹
۱۸ دانلود اذان عبدالفتاح شعشاعی ۸۷۶
۱۹ دانلود اذان عبدالرحیم ۷۳۳
۲۰ دانلود اذان عبدالفتاح طاروتی ۱ ۱,۲۰۰
۲۱ دانلود اذان عبدالفتاح طاروتی ۲ ۱,۰۹۵
۲۲ دانلود اذان عبدالفتاح طاروتی ۳ ۱,۱۷۶
۲۳ دانلود اذان عبدالغفار ۱۸۷
۲۴ دانلود اذان عبدالحکم ۹۰۶
۲۵ دانلود اذان عبدالعطیف ۱۸۴
۲۶ دانلود اذان ابوالحسن دماوندی ۷۴۸
۲۷ دانلود اذان محمد حسین ابوریه (ابوزید) ۱,۲۸۹
۲۸ دانلود اذان زاهر ۹۰۵
۲۹ دانلود اذان علی البناء ۷۵۳
۳۰ دانلود اذان خلیل الحصری ۱۸۷
۳۱ دانلود اذان الحسینی ۱۹۶
۳۲ دانلود اذان علی اکبر حنیفی ۱,۳۷۳
۳۳ دانلود اذان علی اربابی ۱,۰۸۴
۳۴ دانلود اذان علی محمود ۷۳۳
۳۵ دانلود اذان علیرضا احمدی ۱,۱۷۵
۳۶ دانلود اذان الجوهری ۱۳۴
۳۷ دانلود اذان شیخ محمود خلیل الحصری ۷۰۹
۳۸ دانلود اذان النبراوی ۱۸۱
۳۹ دانلود اذان الزاوی ۱۴۵
۴۰ دانلود اذان عطاء الله امیدوار ۶۰۴
۴۱ دانلود اذان محمد پور ۱,۳۵۵
۴۲ دانلود اذان محمد رضا ابوالقاسمی ۱,۱۰۵
۴۳ دانلود اذان سید عباس میرداماد ۱,۲۶۷
۴۴ دانلود اذان سید حسین موسوی بلده ۱,۱۲۳
۴۵ دانلود اذان محمد حسین سبز ۹۸۰
۴۶ دانلود اذان  تاج اصفهانی ۷۷۵
۴۷ دانلود اذان رضا محمد پور ۱,۱۴۵
۴۸ دانلود اذان محسن بادیا ۱,۱۵۷
۴۹ دانلود اذان محمد کاظم نداف ۱,۲۳۰
۵۰ دانلود اذان کامل یوسف ۸۹۸
۵۱ دانلود اذان الدمنهوری ۸۹۳
۵۲ دانلود اذان ابراهیم الشجاعی ۱۹۵
۵۳ دانلود اذان عمران ۹۰۲
۵۴ دانلود اذان طه ألفَشنی ۱,۱۲۹
۵۵ دانلود اذان محمد قندیل ۲۲۹
۵۶ دانلود اذان سعید حافظ ۱۶۷
۵۷ دانلود اذان حسین فردی ۹۸۸
۵۸ دانلود اذان حسن خانچی ۱,۲۵۷
۵۹ دانلود اذان حسین ربیعیان ۱,۲۸۳
۶۰ دانلود اذان حسین رستمی ۱,۱۶۱
۶۱ دانلود اذان حسین یزدان پناه ۱,۲۰۵
۶۲ دانلود اذان کرمی ۱,۴۴۳
۶۳ دانلود اذان سلمان خلیل ۱,۰۵۵
۶۴ دانلود اذان خدام الحسینی ۱,۵۵۷
۶۵ دانلود اذان مجید جیریایی ۱,۳۲۹
۶۶ دانلود اذان سید جواد ذبیحی ۹۸۶
۶۷ دانلود اذان مصطفی یادگاری ۱,۱۵۰
۶۸ دانلود اذان مصطفی اسماعیل ۹۴۵
۶۹ دانلود اذان محمد زاده ۲۰۵
۷۰ دانلود اذان ناجی غزار ۱,۱۱۲
۷۱   دانلود اذان نکلاوی ۱۸۱
۷۲ دانلود اذان نعینع ۱,۰۵۱
۷۳ دانلود اذان پرهیزگار ۱,۱۹۸
۷۴ دانلود اذان غفاری ۱,۵۷۲
۷۵ دانلود اذان حسین ربیعیان ۱,۳۷۶
۷۶ دانلود اذان رفعت ۱,۰۳۶
۷۷ دانلود اذان رافعی ۱,۵۷۰
۷۸ دانلود اذان رحیم خاکی ۱,۰۹۹
۷۹ دانلود اذان رضاییان ۹۴۶
۸۰ دانلود اذان روحانی نژاد ۱,۵۲۹
۸۱ دانلود اذان رزیقی ۸۶۳
۸۲ دانلود اذان صابر ۱۵۰
۸۳ دانلود اذان سعیدیان ۱,۷۰۱
۸۴ دانلود اذان سلامه ۵۷۰
۸۵ دانلود اذان حسین علی شریف ۲۳۳
۸۶ دانلود اذان شعشعاعی ۱,۷۴۲
۸۷ دانلود اذان سید سعید ۱,۶۵۲
۸۸ دانلود اذان تسویه چی ۱۹۰
۸۹ دانلود اذان عبدالرحمن ۸۱۸

برگرفته از سایت شهید آوینی

نظرات بسته شده است.